درباره ما

به همان اندازه که ظهور جامعه شناسی را باید مدیون تلاش متفکرانی دانست که می خواستند چارچوب معرفتی تازه و مستقلی را پدید آورند و نشان دهند که چنین گونه ای از دانش آکادمیک نیز قابل تعریف است، جامعه شناسی متأخر را باید  مجموعه ای از تکاپوهای معرفتی دانست که به شکلی روزافزون ویژگی های اختصاصاً جامعه شناختی خود را با با پرسشگری های منعطف میان رشته ای جایگزین می کند. «علوم اجتماعی انتقادی»، به پیروی از تمام متفکرانی که پوزیتیویسم جامعه شناختی را ناکافی دانسته و بر ضرورت اقبال اندیشه ی اجتماعی و انسانی به رویکردها و پژوهش های رهایی بخش پای می فشارند، می خواهد به جای تعریف شناخت های «دقیق»تر از جهان پیرامون به عنوان هدف غایی خویش، چشم اندازهای تازه ای را برای تحقق آرمان هایی چون «ارتقای عدالت»، «بهبود اخلاق اجتماعی و مدنی»، «گسترش برابری های رفاهی، جنسیتی، قومیتی و فرهنگی»، «نقادی تمامت گرایی و جلب مشارکت اقلیت ها»، «تقویت آزادی های مدنی و سیاسی» و «حفاظت جمعی از محیط زیست انسانی و طبیعی» فراهم آورد. بدیهی است که علوم اجتماعی انتقادی همچنان خود را به هویتی پژوهشی و معرفتی متعهد می داند و می کوشد برای ایجاد اجماع های قوی تر در راه تحقق آن آرمان های فراگیر استدلال ها و روایت های قانع کننده تری را عرضه کند. آبسکورا می خواهد بازتابی قابل قبول از علایق انتقادی کسانی باشد که بیش از آن که خود را متعهد به چارچوب های کلاسیک اندیشه ی اجتماعی بدانند، برای فعال سازی هر چه بیشتر ظرفیت های انتقادی در علوم اجتماعی تلاش می کنند. بینارشته ای و چند روایتی بودن علوم اجتماعی انتقادی اقتضا می کند که آبسکورا به سادگی خود را به زیرمجموعه ای از جریان های شناخته شده ی موجود تقلیل ندهد و به جای آن بکوشد صفحه ای پذیرا و منعطف برای «شنیدن» آن دسته از صداهای تازه ای باشد که به آن ظرفیت های انتقادی احترام می گذارند و نقش آن صداهای تازه را در جلوگیری از تبدیل جامعه ی بشری به مجموعه ای دستکاری پذیر از سازوکارهای یکدست کننده و غیراخلاقی پاس می دارند. پذیرش ابعادی از واقعیات اجتماعی که باید دیده شوند تا راهکارهای انتقادی و رهایی بخش ما ارزش «عملی» داشته باشند و مقاومت در برابر جلوه هایی از آن واقعیات که راه را بر عرضه ی راهکارها و چشم اندازهای تازه و خلاقانه می بندند، برای آبسکورا به یک اندازه ارزشمند و شایان تقدیر است.

اگر در هر یک از ستون ها و عناوین آبسکورا مجالی برای بیان دیدگاه ها و ارائه ی آثار خود می بینید، با ما مکاتبه و نوشته های ارزشمند خود را (همراه با یک معرفی مختصر از خود) ارسال کنید.

تأکید ما درباره ی نوشته های فرستاده شده – علاوه بر قرار گرفتن در حوزه ی «علوم اجتماعی انتقادی» – این است که آبسکورا یک صفحه ی اندیشه است و نمی توانیم آن را به عرصه ای فراتر یا فروتر از آنچه هست تبدیل کنیم.

با ما در تماس باشید:

ادمین admin@obscura.ir

حمید قیصری as.gheissari@gmail.com

نوح منوری monavvary@gmail.com