مطالب منتخب

متن کامل مقاله انگلیسی «دوگانه پرولتاریا-پریکاریا و اقتصاد سیاسی ایران»

متن و صوت: بردارهای کوتاه اشتغال (مباحثی در اقتصاد سیاسی کار در ایران)

بازاندیشی در نسبت نولیبرالیسم و مسائل برآمده از روابط کار شرکتی در ایران

سرمایه‌داری به روایت کلاوس اوف

آمریکای ترامپ، وال‌استریت و بیگاری‌‌کشی بر مبنای بدهی

نگاهی به برخی مضامین فکری سه اقتصاددان ایرانی: طبیبیان، غنی‌نژاد، نیلی

حاشیه‌‌نشینان و دولت؛ سیاست‌ پس‌کوچه‌ای در ایران

فراتر از نولیبرالیسم

واکنشی عملگرایانه به بحران آتی در نظام سلامت

ضرورت بازاندیشی جریان چپ در دستگاه نظری و تاکتیکی‌اش

نوشتارها

برگردان‌ها