اقتصاد سیاسی

اقتصاد اسلامی و تحلیل «نظام اقتصادی» در ایران

متن کامل مقاله انگلیسی «دوگانه پرولتاریا-پریکاریا و اقتصاد سیاسی ایران»

متن و صوت: بردارهای کوتاه اشتغال (مباحثی در اقتصاد سیاسی کار در ایران)

بازاندیشی در نسبت نولیبرالیسم و مسائل برآمده از روابط کار شرکتی در ایران

مهم‌ترین فرازهای تولد زیست‌سیاست فوکو

جی۲۰: آیا غرب توسط مجانین اداره می‌شود؟

معرفی کتاب: آزادی‌خواهی نافرجام

ترامپ ممکن است به این شکل جنگ تجاری با چین را شدت ببخشد

چالش رشد در آمریکای ترامپ – در گفتگو با دیوید هاروی